Koolituspäev Kõrveküla lasteaias Päikeseratas

16.03.2018 said Tartu maakonna lasteaedade juhid kokku Kõrvekülas.

Päeva alustuseks tegid Kõrveküla lasteaia Päikeseratas lasteaia direktor Jana Rosental ja õppealajuhataja Kristiina Lemmats väikse tuvustava ringkäigu.

Järgnevalt viis Tallinna Kelmiküla lasteaia direktor Riina Läll läbi koolituse teemal “Juhi kompententsimudel ja selle kasutamine”.

Advertisements

Kohtumine Ilmatsalus

Tartu maakonna lasteaedade juhid said 26. jaanuaril 2018 kokku renoveeritud Ilmatsalu lasteaias Mesimumm. Lasteaia direktor tegi meile väikese ülevaate lasteaia renoveerimisest ja sellest, millised muutused ootavad lasteaeda ees seoses Tartu linna lasteaiaks. Ilmatsalu lasteaia õpetajad tegid meile toreda üllatuse, esinedes ansamblina.

 

Peale uuenenud majaga tutvumist rääkisid Tea Pendla ja Anneli Mõtsmees Lohkva Lasteaiale Kvaliteediühingu poolt omistatud hariduse innovatsiooniauhinnast ja teekonnast, kuidas nad selleni jõudsid.

Anneli Mõtsmees tegi väikse kokkuvõtte EAHJÜ Erasmus Plus projekti hetkeseisust ja näitas projekti kodulehte ning ühtlasi informeeris direktoreid sellest, et varsti avatakse projekti lõpus toimuva rahvusvahelise konverentsi registreerimine.

AHJÜ laiendatud juhatuse koosolek ja seminar Pärnus

18.-19.01.2018 toimus Pärnus AHJÜ laiendatud juhatuse koosolek ja seminar. Päeva alustas Lohkva Lasteaia direktor Tea Pendla ja Anneli Mõtsmees, tutvustades oma lasteaia kvaliteediinnovatsiooni auhinna taotluse sisu.

Järgmisena tegi vahekokkuvõtte Jana Treier hetkel kestva Erasmus+ projekti arengutest ning tutvustas projekti kodulehte. Tiina Peterson andis infot ministeeriumi poolt läbiviidava uuringu kohta ja vastas juhte vaevanud küsimustele.

Reeli Simanson ja Margot Fjuk  tegid kokkuvõtte  AHJÜ arendamiseks läbiviidud uuringu tulemustest ja viisid läbi väikse ajurünnaku, kuidas kitsaskohti parendada. Toodi välja tõsiasi, et  on vaja suurendada ühenduse liikmete arvu.

Toimus ka väike ümarlaud seoses juhtide ühenduse tegevuse koordineerimisega erinevates maakondades, sest haldusreform on nii mõneski piirkonnas töökorralduse pahupidi löönud.

Pilt

Töökeskkonna teemaline koolituspäev Aparaaditehases

15.11.2016 toimus Tartus, endise Aparaaditehase ruumides tervise- ja tööohutuse teemaline koolitus  lasteaia juhtidele. Päeva esimeses pooles rääkis Indrek Avi Töökaitseinspektsioonist meil meile tervise- ja tööohutuse olulisematest puudustest, mis haridusasutustes tehtud järelvalve tulemusel on välja joonistunud. Tema esitatud graafikud olid mõtlemapanevad. Lisaks järelevalve tulemustele jagas ta ka kasulikke materjale ja linke. Ta soovitas tutvuda tööstressis kodulehega, kus on infot nii tööandjale kui töötajale. Lehel on ka stressi kaardistamise vahend, mis aitab mõõta töökeskkonna stressi taset. Tööohutuse teemaga seonduvalt soovitas Indrek Avi külastada Napo filmide kodulehte, kus on mitmeid videoid tööohutusest. Oma asutuse töökeskkonna paremaks analüüsiks on sotsiaalministeeriumil valminud veebipõhine analüüsikeskkond Tööbik. Sellesse keskkonda saab siseneda asutuse juht vaid läbi Eesti.ee.

Koolitusest jäi kõlama mõte: “Lasteaias peaks olemaigal töötajal sisseharjunud mõtteviis – kui kusagil on midagi korrast ära, siis tuleb kohe tegutseda ja oht likvideerida mitte jääda ootama, et keegi teine seda teeb.”

Peale koolitust toimus avastusi täis ekskursioon vana tehase ruumides. Tehasesse on koondunud palju loomeinimesi ja maja on saanud uue hingamise. Lisaks on tehase ruumides ka paberi- ja trükimuuseum.

Mõned pildid põnevast keskkonnast.Koolituspäev Aparaadis//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Õppereis Pihkva lasteaedadesse

27.-28. oktoobril toimus Tartu Maakonna lasteaedade juhtide õppereis Pihkvasse. Reis oli korraldatud koostöös Tensi reisid bürooga. Meie reisi saatis väga tore kiid, kes oskas Venemaast ja Pihkvast palju rääkida. Kahe päeva sisse mahtus kahe lasteaia külastus ja sõit Mihhailovskojesse Puškini peremõisasse.

Reis oli väga tore ja samas ka mõtlema panev. Meid võeti vastu tõelise külalislahkusega. Mõlemas lasteaias saatis meid Pihkva haridusameti esindaja, kes lahkelt vastas meie väga paljudele küsimustele. Lasteaia külastused panid mõtlema sellel kust meie lasteaiad on tulnud, mida eelmistest aegadest kaasa oleme võtnud ja millest ilma oleme jäänud.

Esimesena külastasime lasteaed Звёздочка. Lasteaed oli renoveeritud ning jättis füüsilises mõttes väga hea mulje. Meile rõhutati korduvalt, et see lasteaed on teistsugune lasteaed, see ei ole ainult riiklikul rahastusel. Lasteaias oli palju lisategevuste võimalusi, mille eest lapsevanem pidi maksma. Selles lasteaias oli ka üks Montessori pedagoogikat rakendav rühm, mis oli varustatud täielikult Montessori õppevahenditega.  Lasteaia juhtkond oli kõrge kvalifikatsiooniga ja oli tunda ka nende kõrgeid nõudmisi oma personalile.

Teiseks lasteaiaks, mida külastasime osutus kõnepuudega laste lasteaed Журавлйк. Selle lasteaias käisid need lapsed, kellel on määratud kõnepuue arstliku komisjoni poolt. Igas rühmas töötas oma logopeed. Meie jaoks oli ettevalmistatud lasteaia kõige vanema rühma poolt etendus “Sügispidu”, kuhu oli samuti sissepõimitud logopeedilised tegevused.

Meie ööbimispaigaks oli väga kena hotell Dvor Podznoeva, mida võib Pihkva külastajatele julgelt soovitada.

Lisaks lasteaedade külastusele käisime vaatamata viletsale ilmale ka Mihailovskojes, kus meid võttis vastu väga armas kiid. Ta jutustas väga muinasjutuliselt Puškini elust.

 

Pihkva külastus oktoober 2016//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

 

AHJÜ Erasmus Plus koostööprojekt “Quality 3C-Child (cheerful, courageous, creative child)?”

Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus koostas rahvusvahelise Erasmus + koostööprojekti “Quality 3C-Child (cheerful, courageous, creative child)?” Projekti eesmärgiks on väljatöötada lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse valdkonna kvaliteedi hindamise kriteeriumid ja luua hindamismudel. Eestist osaleb selles projektis 18. erineva lasteaia juhid. Tartumaalt osalevad projektis juhid  Nõo Lasteaed Krõllist, Kallaste Lasteaed Vikerkaarest ja Lohkva Lasteaiast. Eesti koostööpartenriks on Tartu Ülikool. Rahvusvahelised partneritena on Lätist, Kreekast, Portugalist ja Horvaatiast.

Projekti perioodiks on 2016-2018.

Pilt

Eesti-Soome alushariduse juhtimiskonverent Tartus

13.-14. mail 2016 toimus Tartus Eesti-Soome alushariduse juhtimiskonverents. Konverentsi sihtrühmaks oli Eesti ja Soome alushariduse õpetajad ja juhid, ülikoolide üliõpilased ja õppejõud ning alushariduse asjatundjad. Konverentsil räägiti alushariduse õpetajate ja juhtide professionaalsusest võrdlevalt riigi, ülikooli, kohaliku omavalitsuse ja lasteaia tasandil laste ning lastevanemate huvidest lähtuvalt.

Millised mõtted tekkisid?!  Vastakad. Konverentsil oli palju häid ettekandeid, mis andsid aimu, kuidas kulgeb alusharidus erinevates riikides. Konverentsi jooksul joonistus välja tugev ühine liin nii Soomes kui Eestis – lasteaia juhid ja õpetajad mõtlevad ühte moodi. Erinevus ilmnes riikide poliitilistes ja strateegilistes otsustes ja siin kohal peab kahjuks tõdema, et Soome teeb jällegi targemaid otsuseid kui Eesti. Konverentsikülastajate küsimustest ja kommentaaridest ilmnes selgelt, et Eestis on niipalju mida hinnata  ning mida Soomes veel ei ole või on osaliselt. Me oleme haridusasutuse staatusega, meil on liikumis- ja muusikaõpetajad, meil on õppekava! Minu jaoks oli suur üllatus kuulda, et Soomes on võideldud 90 aastat, et lasteaiad saaksid haridusministeeriumi hallatavateks asutusteks ja nüüd on see lõpuks juhtunud.

Esimesel päeval toimusid ka erinevad töötoad eesti, soome ja vene keeles. Töötoad olid põnevad ja täis häid mõtteid.

Töötubade teemadeks olid:
Kaasaegne õpikäsitlus ja selle rakendamine lasteaias;
Digipööre alushariduses;
Multikultuurne dimensioon;
Üleminek lasteaias kooli ja koolivalmidus;
Ülikoolide vastutus juhtide koolitamisel, kuidas ülikool toetab juhtide professionaalset arengut.

Kõige rohkem muljet aga avaldas Tartu Lasteaed Helika lasteaiaõpetaja Marju Järvpõld oma ettekandega. Ta esitas toreda narratiivi, mille lõpus koputas väga intelligentselt meie riigis alushariduse eest vastutava ministeeriumi ametniku südametunnistusele, soovides, et osataks hoida seda, mis on meie alushariduse põhiväärtus – inimesed. Ettekanne läks kuulajaskonnale niivõrd südamesse, et aplodeeriti püsti seistes!

Kokkuvõtteks võiks öelda, et korralduslikust poolest oli veel mitmeid arengukohti, kuid sisuliselt oli hea konverents. Selliseid konverentse võiks olla igal aastal.

32 27 4

Pilt

Mõttetalgud Lohkva Lasteaias

28. aprilli 2016 kogunesid juhid Lohkva Lasteaeda. Lohkva Lasteaed avas veebruarikuus juurdeehituse, millega seoses lisandus lasteaiale kaks rühma ja uus saal. Juhid said vaadata majas ringi, koguda mõtteid ja ideid.
Päeva teises pooles tehti rühmatööd teemal – kuidas uue töötaja tööle võtmisel hinnata kandideerija pedagoogilisi kompetentse.

Rühmatöö tulemuste põhjal toimus ühine arutelu ja selle tulemusel kujunes välja järgnev mõistekaart. Mõistekaardilt saab väljalugeda, mida juhid peavad oluliseks uue töötaja valimisel.
opetaja kompetents

 

Põnev oli jälgida, kuidas erinevad juhid nägid asju erinevalt. Igal ühel on oma ootused ja soovid lähtuvalt lasteaedade eripärast ja piirkondlikust asukohast. Seetõttu on pildil olev vaid üks loend, üks võimalikest variantidest, millele juhid tähelepanu pööravad ja mida arvestavad töövestlustel.

Õppepäev näitas ilmekalt, et seadusandluses olev väljend pedagoogilised kompetentsid on väga laialivalguv  ja mitmetimõistetav ning seetõttu ka raskesti hinnatav.

Pilt

Tartumaa lasteaedade juhtide Kallaste – Kolkja õppepäev – Peipsi äärsete kultuuri- ja rahvatraditsioonidega tutvumine

10. märtsil, 2016 toimus makonna lasteaedade juhtidel õppepäev kallaste piirkonnas.  Kallaste lasteaed Vikerkaar direktori k.t. Kai Kitsing annab järgneva ülevaate toimunust.

Teekond Tartust Peipsi äärde kulges vahepeatusega  Vara valla Koosa lasteaias, kus direktor Inga Edela tutvustas lasteaeda ja selle õppekorraldust. Edasi suundusime Peipsi äärde Kallaste linna Kallaste lasteaeda Vikerkaar. Direktor Kai Kitsing tutvustas Kallaste lasteaia struktuuri – ja õppekorraldust. Kallaste lasteaias on 2 rühma: eesti – ja vene õppekeelega rühm. Lastel kujunevad läbi eesti- ja vene keele  alushariduse parimad võimalused kahe keele arenguks paralleelselt, arvestades lapse individuaalseid arenguvajadusi. Avatud oli lasteaedade juhtide vestlusring kakskeelsuse positiivsetest ja negatiivsetest mõjudest ehk arenguvõimalustest.

Peipsi äärses kogukonnas on vanausuliste traditsioonide kohaselt  7.-13.03 vastlanädal e. Masleniza. Kallaste lasteaia rühmaõpetaja ja Kallaste linna naisansambli „Krasnogorozka“ solist

Ljudmilla Petšonkina  tutvustas koos lastega vastlanädala kombestikku laulu- ja tantsumängudega. Ühiselt saadi osa vastlarituaalidest, mis lubavad talve raskuse eemale peletamist ja uue ja lootusrikkama kevade tulekut meie ellu. Koos laste ja Tartumaa lasteaedade juhtidega suunduti õuesõppele, kus jätkati traditsioonilisi laulu- ja tantsumänge, et saada endale parimat tulevikku kevades. Järgnes traditsiooniline vastlatoitude maitsmine- pannkoogid õues koos teejoomisega. Pannkoogid, mis sümboliseerivad kuldset päikest ja õnnelikku elu!

Vastlatraditsioonidelt suundusime Kallaste Linnavalitsusse, kus tutvustas Kallaste LV kultuuritöötaja Jekaterina Klõgina Kallaste linna struktuuri ja elukorraldust. Avatud oli vestlusring jooksvatest küsimustest Tartumaa haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Annely Võsastega. Järgnes Kallaste linnaekskursioon giid Jekateriina Mark-ga, kes  tutvustas Kallaste linna kultuuri- ja turismiobjekte.

Peipsi rannikul alustasime retke „Purmurannast“, kust sai Kallaste alguse (Razlog vene k.) /Kallaste esialgne nimetus. Peatusime kalmistul ja seisime „maailma-äärel“ e. Kallaste devoni liivakivipaljandil. Külastasime vanausuliste palvemaja ja Kallaste ajalootuba ning kuulasime väärikate ja kuulsate Kallaste inimeste lugusid.

Päeva lõpetas Kolkja kala- ja sibularestoranis lõunasöök, koos perenaise Niina Baranina jutustustega Kolkja piirkonna kommetest ja traditsioonidest. Olime rikkamad uute kommete ja kultuuritraditsioonide võrra Peipsi äärses kogukonnas ja rõõmsad kogemuste vahetamistest Tartumaa lasteaedade juhtidega.  Teekond Kolkjalt Tartusse kujunes muljete jagamiseks.

 

IMG_20160310_111617 IMG_20160310_114942 IMG_20160310_115133 IMG_20160310_133131 IMG_20160310_134552

Video

Koostööseminar Puurmani mõisakoolis

Aasta on jälle mööda saanud ja kokku saavad Tartu linna ja maakonna lasteaedade juhid, et rõõmustada taaskohtumise üle ja rääkida kuidas aasta on läinud.

Seekord on meie kokkusaamise kohaks renoveeritud ja tagasihoidlikult kaunis Puurmani mõisakool. Päeva alguses sai giidi vahendusel lähemalt tuttavaks mõisahoone ajalooga, joodi tassike kohvi ja vesteldi.

Üllatusesineja on seekord Mart Sander. Mart rääkis oma hetke tegemistest – raamatute kirjutamisest. Lisaks sellel mängis meile ka klaveril klassikalisi muusikapalasid.

Mart Sander Puurmani mõisakoolis from Anneli on Vimeo. Parool Puurmani

J--ulurahu-esikaas-16-X-21-cmKõik lasteaiad said endale kingituseks Mart Sanderi kirjutatud jõulumuinasjutu raamatu “Jõulurahu”, kuhu ka soovikorral autor  pühenduse sisse kirjutas.

Lisaks mõisakoolile oli võimalik meil külastada ka Puurmani lasteaed Siilipesa. Lasteaia hoone on ehitatud 1960 aastal, maja on suur ja ruumikas. Tegutsevaid rühmi on 4, üks rühm on eraldi 15 km kaugusel Sadukülas. Meid võttis vastu soe maja ja tore direktor Imbi Sinimets.

Oli väga mõnus ja tore talvepäev!