Lasteaiajuhid uut Laululinnu lasteaia filiaali väisamas.

23.01.2015 kogunesid Tartumaa lasteaedade juhid Eerikal, uues Ülenurme valla Lauluinnu lasteaia filiaalis. Lasteaed on ümberehituad EPA õppehoonest, seega on ruumid ebatraditsioonilise paigutusega. Juhtidel oli palju avastamist ja uurimist. Pilte lasteaiast näeb galeriist.

Lisaks uue lasteaiaga tutvumisele jagati ka infot erinevate valdkondade kohta. Juhtidele jagas infot Lea Saul, Annely Võsaste ja Karita Rokka. Karita jagas informatsiooni alushariduse juhtide ühenduse seminaril kuuldust ja arutleti seadusandluse muudatuste üle. Pealelõunat toimus vestlusring, kus igaüks sai välja öelda, mis talle tema töös kõige rohkem probleeme valmistab ja kuidas seda lahendada. Nõuandeid ja mõtteid saadi nii mitmeski teemas. Domineerima jäi probleemina koostöö hoolekogudega, ehksiis, hoolekogus olevad lapsevanemad tihti ei hooma hoolekogu pädevuse ja kompententsuse piire. Seetõttu tekib olukord, kus hoolekogu mitte ei toeta lasteasutuse arengut vaid pigem takistab seda.

Kõlama jäi ka  ühine pettumis ja samas ka lootus, et uute riigikoguvalimistega tulevad lahendused niimõnelegi seismajäänud seadusandluse muudatusele (õpetajate kvalifikatsiooniga seonduv, koolieelse lasteasutuse seadus, miinimum koosseis), mis tänanses päevas väga tõsiselt takistab lasteasutuse töö juhtimist.

Advertisements

Õppepäevad Läänemaal 8.-9. Oktoober

8. oktoobril külastasime Palivere  Piibelehe Lasteaeda, mis oli renoveeritud 2010. aastal. Lasteaias on kolm rühma ja lapsi käib lasteaias ligi 50. Lasteaial on suurepärased võimalused  kasutada kunsti- ja meisterdamise tegevusteks erinevaid ruume. Märgata oli, et omavalitsus väärtustab lasteaia tegevust, toetavad palgafondi ja hoitakse töökohti.

Pealelõunal külastasime Haapsalu Pääsupesa lasteaeda. Lasteaed on üks Haapsalu viiest lasteaiast, Pääsupesa lasteaia eripärana toodi välja tõsiasi, et ollakse  tervistedendav lasteaed. See paistis välja ka huvitavatest menüüdest. Tunda oli, et Haapsalu linnavalitsus hoiab alushariduse korraldusel kätt pulsil. Toimub konkreetsete korralduste andmine asutustele ja ühtne dokumentatsiooni haldus. Õppealajuhataja tõstis esile, et nende õpetajate puhkus on 49 kalendripäeva ja abipersonalil 35. Saamas on aga õpetajate palgad madalamad kui eelnevas lasteaias, mida olime külastanud.
Mõlema maja juures paistis aga silma, et mängu- ja õppekeskond on suhteliselt kesine ja hõre.

Lisaks lasteaedadele külastasime ka Haapsalus Iloni Imedemaal, mis oli väga meeldi ja positiivne elamus. Keskus on väga hubane ja samas informatiivne.

Ööbisime oma grupiga Fra Mare Spas, see oli kõigile mõnusaks aja mahavõtmise õhtuks.

9. oktoobril ootas meid külaskäik Haapsalu taastusravikeskus, kus meid tervitasid ülemõde Kaja Mander ja juhatuse esimees Priit Eelmäe. Kõlama jäid Priit Eelmäe sõnad, et kogemust tuleb jagada, kui sa seda ei soovi teha, siis järelikult ei olegi sul midagi jagada. Vastuvõtt oli väga meeldiv ja samas silmaringi laiendav. Tegemist on väga tänapäevase, moodsa ja kõikide patsientide vajadustega arvestava keskusega.

Peale keskuse külastust suundusime Lihula poole, et külastada Lihula lasteaeda. Meid võttis vastu särtsakas direktor, kes lahkesti rääkis ja näitas oma maja. Lasteaed oli täielikult renoveeritud, värviline ja hubane. Üllatav oli lasteaiale ehitatud spordisaal, kus on maas maadlusmatt. Seal käivad nii lasteaia kui ka kooli lapsed maadlustrenne tegemas. Direktori sõnade järgi pidi tänu maadlustrennile poiste füüsiline seisund oluliselt paranenud olema. Lisaks maadlusele peab Lihula lasteaed oma eripäraks keskkonnaõpetust. Osaletakse KIKi projektides ja käiakse palju looduses.

Lihulas oli väga tugevast märgata vallavalitsuse  suunda perede ja laste eluolu väärtustamisel. Arendatakse neid valdkondi, mis hoiavad ära noorte perede lahkumise vallast. Esile tõsteti näiteks see, et sellest õppeaastast saavad kõik lapsed tasuta lasteaias süüa.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Läänemaal on alushariduse olukord väga erinev. Väga tugevasti annab tunda tööpuudus, mis sunnib inimesi piirkonnast ära kolima. Kuid samas oli positiivne pool see, et kui omavalitsus on võtnud prioriteediks inimesed, siis on nii mõndagi võimalik olukorra parandamiseks ära teha.

Jõudu Läänemaale!

Külas Lähte lasteaed Kiisuperel

27.02.2014 külastasime Lähte lasteaeda, mis oli äsja renoveeritud.
Juhid võeti vastu väga toreda programmiga, kus lapsed esinesid erinevate rahvuste esindajatena.
Sellel päeval oli planeeritud kakas teemavaldkonda.

Esimesena oli kutsutud esinema kolme erineva e-keskkonna esindajad, kes pakuvad lasteaedadele digitaalseid keskkond päeviku ja dokumentatsiooni haldamiseks. Kolmest firmast üks keeldus oma keskkonda tutvustamast, kuna ei soovinud seda teha konkurentide juuresolekul. Juhid said hea ülevaate erinevate pakutavate keskkondade olemusest, funktsioonidest ja visuaalsest poolest.
Teise teemana oli kutsutud rääkima õpetaja kutsestandardist ministeeriumi esindaja  Vilja Saluver. Ta rääkis millised põhimõtted on kutsestandardil ja õpetaja kutsestandardi määramisel. Olukord on lasteaedade jaoks segane, kuna seadusandlus ei ole veel lasteaia õpetajatega seoses muutunud tänapäevasemaks.

Külaskäik uues Soinaste lasteaias “Laululind”

Selle õppeaasta esimene lasteaia juhtide kokkusaamine toimus 3. oktoobril Ülenurme valla uues vastvalminud Soinaste lasteaias “Laululind“. Uues lasteaias võttis meid vastu väga sõbralik ja koostöövalmis meeskond, kes lahkesti näitas meile oma maja. Lasteaia direktor Tiina Trees jagas meiega oma lasteaia tegutsemispõhimõtteid ja  jagas ka õpetusi, mida tuleks jälgida, kui on käsil uue maja loomine, sisustamine ja personali värbamine.

Uue maja vaatamise käigus ei unustanud aga me ära ka töiseid tegemisi. Esimest korda sai kokku Tea Pendala poolt juhitud lasteaia juhtide ühenduse aktiiv, kes koostas selleks õppeaataks tegevuskava ja jagas ära ülesanded.

Vestlusringi teemana tõstatati seekord uue määruse valguses lasteaia õpetajate tööajaarvestus. Tehti tööd rühmadena ja tood välja erinevused ja kasulikud kogemused erinevate majade näitel. Vestlusringi tulemusel oli võimalik igal juhil välja noppida just need mõtted, mida on just temale vaja oma lasteaia töökorralduse arendamisel.

Päev oli väga muljete rohke ja silmaringi avardav. Oleme tänulikud Laululinnu rahvale sooja vastuvõtu eest.

Koolitusüritus Jõgevamaal 31. Oktoobril, 2013

Programmi “Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014” raames korraldasid Tartumaa lasteaia juhid  koolitusväljasõidu Jõgevamaale.

Jõgevale jõudes külastasime kõige pealt Jõgeva lasteaeda “Karikakar”, mis on juba 28 aastat tegutsenud. Vana lasteaia hoone oli nii amortiseerunud, et omavalitsus otsustas vana maja lammutada ja ehitada uue hoone, mis avati 2013. aasta septembris.

Karikakra lasteaias võttisid meid vastu lastaia direktor Mare Suviste ja õppelajuhataja Marge Põdra, kes rääkisid meile oma rõõmudest ja muredest uue maja projekteerimisel ja ehitamisel.

Järjest rohkem ja rohkem tuleb tõdeda, et uue lasteaia hoone ehitusel või vana maja renoveerimisel, on väga oluline, et lasteaia juhtkond oleks projekteerimisest maja valmimiseni  võrdne partner ja hääleõiguslane. Nõnda tagatakse lastele kõige paremad kasvamise ja arenemise tingimused.

Peale lasteaia külastust saabumise Mokko turismitallu http://www.mokko.ee/blog/?page_id=8, kus pakuti meile väga maitsvat lõunasööki ja seejärel algas koolitus.

Koolituse teemaks oli seekord  “Praktiline ajajuhtimine”, koolitajateks Pille Murrik, Märt Murrik TLÜ Rakvere Kolledžist.

Loodan, et võin siinkohal koolitajatele öelda ühised tänusõnad kõigi meie poolt, sest koolituse sisu pani väga tõsiselt mõtlema, kuhu kaob minu aeg ja millele ma seda kulutan. Mina jõudsin tõdemuseni, et tuleb rohkem jagada vastutust ja ülesandeid oma meeskonnale. Siinkohal loodan väga, et praegusele postitusele lisavad kommentaare oma koolitusel saadud mõtetest ka teised koolitusel osalenud – see annaks veelkord võimaluse reflekteerida koolituse tulemit ja koguda enda pagasisse mõtteid, ideid.

Lisaks koolitusel saadud teadmisele on võimalik leida infot ajajuhtimise teemal ka järgnevalt kodulehelt http://www.ajajuhtimine.ee